Nieuws 2023

Fijne Feestdagen!

Fijne Feestdagen!

Double lauréat

De prestigieuze Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2023 van €25.000 werd dit jaar uitzonderlijk toegekend aan twee categorieën laureaten.

De prestigieuze Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2023 van €25.000 werd dit jaar uitzonderlijk toegekend aan twee categorieën laureaten: enerzijds aan het Landgoed De Muncken voor zijn multifunctioneel natuurbeheer en anderzijds aan het Landgoed Scherpenbergen-De Hutten voor zijn natuurbehoud.

Cat. A. - Landgoed De Muncken, gelegen in Wingene – West-Vlaanderen, is een uniek privaat kasteeldomein van 357 ha met bosgebieden aangeduid als Habitatrichtlijngebied, landbouwgebieden met 17 pachters, graslanden, beken en vijvers, gekaderd in een cultuurhistorisch landschap met dreven in dambordpatroon. Dit domein heeft meesterlijk het evenwicht behouden tussen natuurwaarden, landbouwbedrijvigheid, erfgoedwaarden en heel kenmerkende landschapskenmerken. De eigenaar heeft recent een aanpalende varkenskwekerij met 2.500 varkens gekocht met het oog op de volledige ontmanteling van het bedrijf en het herstel naar natuur van de bijhorende gronden. Op deze wijze draagt het privaat natuurbeheer bij aan het oplossen van de stikstofproblematiek in de streek.

Cat. B. - Domein Scherpenbergen – De Hutten is gelegen in Meerhout – Antwerpen – in een zeer afwisselend Kempisch landschap gekenmerkt door beboste sikkelduinen en vroegere heideontginningen. Dit particulier landgoed experimenteert al decennialang op eigen kracht in natuurherstel en – behoud, met prachtige realisaties tot gevolg. Hersteldoelen worden gebaseerd op historische gegevens om de biotopen die er waren voor het gebied werd geëxploiteerd terug te brengen, met bijhorende flora en specifieke fauna. Herstelwerken worden steeds eerst op kleine schaal uitgetest als experiment, om de slaagkans te verzekeren en de impact op omliggende natuur goed te begrijpen vooraleer er groter wordt ingegrepen. Deze aanpak waarbij alle biotopen van de streek naast elkaar kunnen voorkomen is hier tot een groot succes gekomen. De eigenaar werkt al lange tijd samen met Natuurpunt in de streek en er heeft zich een uitstekende relatie ontwikkeld die beide partijen de kansen geeft om natuur van hoge kwaliteit te realiseren.   

Alle fotos

de heer Alain De Waele

Het Fonds Baillet Latour meldt u met droefheid het overlijden van 

de heer Alain De Waele

Bestuurder sinds 1999 et ere secretaris-generaal 

Geboren te Antwerpen op 12 juli 1949 en overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 5 augustus 2023

Het Fonds Baillet Latour drukt zijn oprechte dankbaarheid voor de 20 jaar inzet gedurende dewelke Alain De Waele onvermoeibaar aan de uitstraling van het Fonds heeft bijgedragen.

Landbouw

De Ferme de l'Esclaye, winnaar van de tweede editie van de projectoproep "Landbouw in Transitie"!

De Ferme de l'Esclaye van Marc-André Henin is uitgeroepen tot winnaar van de editie 2023 van de projectoproep "Landbouw in transitie". Het zeer innovatieve karakter van het project "kalverteelt onder de moeder" van de Ferme de l'Esclaye heeft deze nominatie opgeleverd.

Gedurende vier jaar worden elk jaar tien mannelijke kalveren (rassen Holstein en Montbéliard) getest die gedurende acht maanden overdag dicht bij hun moeder worden gehouden. De gezondheid en de ontwikkeling van de koppels kalveren en moeders, de arbeidstijd van de veehouder en het effect op de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf zullen de belangrijkste indicatoren zijn die tijdens de proeven zullen worden gevolgd om de praktijk te valideren en de beperkingen en voordelen ervan toe te lichten.

Volgens Marc-André kan deze ommekeer in de opvattingen over het fokken van zogenaamde "melkrassen", naast de eenvoudige studie van de landbouwpraktijken, het leven van de fokker, het leven van de dieren en meer in het algemeen de benadering van het beroep veranderen.

Alle fotos

Lam Gods

Gentse altaarstuk klaar voor derde en laatste restauratiefase.

De bovenste zeven panelen van het beroemde Lam Gods zijn verhuisd van de Sint-Baafskathedraal naar het MSK in Gent waar ze zullen gerestaureerd worden. 

De derde en laatste fase van de restauratie van het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck (15e eeuw) gaat van start. Daartoe werden de 7 panelen van het bovenste register van het meesterwerk op 3 mei verhuisd van de Sint-Baafskathedraal naar het Museum voor Schone Kunsten in Gent waar het publiek de restauratiewerken live zal kunnen volgen.  De uitvoering van de werken werd aan Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) toevertrouwd.

Onder meer de grote panelen van Adam en Eva, de musicerende engelen en de tronende godheid zijn erbij betrokken. Een uitdaging wordt de behandeling van het persbrokaat, een bijzondere vorm van textiel imitatie die als achtergrond op de drie centrale panelen is aangebracht. De restauratiewerken zouden tegen de lente van 2026 moeten beëindigd zijn. 

Zoals bij de vorige fasen, wordt de restauratie voor 80% door het Vlaams gewest gefinancierd en neemt het Fonds Baillet Latour de overblijvende 20% ten laste.

Alle fotos

Brein

Baillet Latour Biomedische Prijs aan Prof. Isabel Beets

Professor Isabel Beets van de KU Leuven ontving van hare Majesteit de Koningin de Baillet Latour Biomedical Award 2023 van 1.000.000 euro op dinsdag 25 april.

De Baillet Latour Biomedical Award die op dinsdag 25 april in het Paleis der Academiën in Brussel door hare Majesteit de Koningin werd uitgereikt, werd toegekend aan Professor Isabel Beets van de KU Leuven voor haar onderzoek naar de manier waarop onze hersenen leren en vergeten.

Isabel Beets is doctor in de Wetenschappen en behaalde in 2013 een doctoraat in de biochemie en biotechnologie aan de Universiteit van Leuven. Zij is momenteel onderzoeksprofessor aan het departement biologie van de KU Leuven en lid van het Leuven Breininstituut. Sinds 2018 staat zij aan het hoofd van haar eigen onderzoeksgroep bij de KU Leuven die onderzoek voert naar de moleculaire basis van hersenplasticiteit.  Het project dat met deze prijs zal worden gefinancierd is gericht op de neuromodulatoren, boodschappermoleculen zoals dopamine en oxytocine waarmee zenuwcellen in de hersenen communiceren. Isabel Beets wil uitzoeken welke van de vele boodschappermoleculen betrokken zijn bij leren, en welke stappen van het geheugenproces ze precies beïnvloeden. Het doel van haar onderzoek is de ontwikkeling van behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten. Door de veroudering van de bevolking loopt één persoon op negen het risico aan deze ziekten te lijden. De ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson zijn grote zorgen voor onze samenleving en het therapeutisch arsenaal blijft zeer gebrekkig.

De Baillet Latour Biomedical Award stelt sinds 2022 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor biomedisch onderzoek in België. Hiermee ondersteunt het Fonds gedurende een periode van 5 jaar de carrière van veelbelovende jonge onderzoekers op het gebied van biomedische wetenschappen. Deze award ondersteunt de loopbaanontwikkeling van getalenteerde onderzoekers in België en biedt hen aldus de kans hun statuut en visibiliteit te versterken.

Alle fotos

Schakels

De vereniging “Les Maillons de Bois Seigneur Isaac” ontving in de Hoeve van Bertinchamps in Braine-l’Alleud de prestigieuze Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2022 ten bedrage van 25.000 €.

De jury was unaniem overhaald door het feit dat deze collectieve verwezenlijking - die meer dan 250 hectare betreft - de instandhouding van de natuurlijke leefomgeving bundelt met de gezamenlijke betrokkenheid van meerdere lokale landelijke spelers, terwijl ze ook een duidelijk sociaal impact bezit. De vereniging groepeert inderdaad landbouwers, land- en boseigenaars, natuurliefhebbers en vrienden van het lokale patrimonium. Het project richt zich op landbouwactiviteiten (veeteelt en akkerbouw), agrobosbouw, bijenteelt, tuinbouw, jacht en conservatie van het historische erfgoed van het dorp, teneinde in het dagdagelijkse leven het landelijk karakter van het dorp te vrijwaren alsmede zijn biodiversiteit te beschermen en te herstellen, terwijl er tevens een pedagogische dimensie wordt toegevoegd. De prijs zal volledig besteed worden aan werken die het gemeenschappelijk project verder ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe bosranden of de aanplanting van hagen en houtsingels.

Alle fotos

 

Begrazing

1e prijs toegekend aan “La Ferme de la Tortue” voor de koppeling van schapen aan tuinbouw.

De  Baillet Latour - Prijs voor innovatie in de tuinbouw 2023 wordt toegekend aan “La Ferme de la Tortue” voor haar project met betrekking tot het gebruik van groene meststof in combinatie met de begrazing door een kleine groep schapen.

Voor het vierde opeenvolgende jaar beloont de Baillet Latour Prijs een project voor innovatie in duurzame groenteteelt met 10.000 euro. De prijs heeft tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van innovatie voor duurzamere tuinbouwpraktijken.

Dit jaar werd de prijs toegekend aan “La Ferme de la Tortue” voor haar project: "Gebruik van groene meststof in combinatie met de begrazing door een kleine groep schapen teneinde een permanente bodembedekking te verzekeren, de bodem te verrijken, het onkruid te beheersen en de mechanisering in de groenteteelt te beperken”. Sinds 2018 biedt “La Ferme de la Tortue” een breed gamma aan van gediversifiëerde, biologisch geteelde seizoensgroenten. Matthieu Pire verkoopt in zijn boerderij enkel wat hij zelf produceert teneinde steeds de kwaliteit te garanderen en deel te nemen aan een lokale economie en landbouw. Het leitmotief van “La Ferme de la Tortue” : zo dicht mogelijk aansluiten bij een boerderij die in kringloop beheerd wordt.

Het project van “La Ferme de la Tortue” is erop gericht een rijkere bodem te bekomen door middel van een geheel van duurzame landbouwpraktijken en aangepaste teelt trajecten die rekening houden met de noden van de groenteteelt en het houden van schapen. Het gebruik van schapen zou inderdaad moeten toelaten om de mechanisering te verminderen, of zelfs te vervangen. Dankzij deze techniek blijft de bodem permanent bedekt hetgeen de gevolgen van erosie, uitspoeling en afvloeiing beperkt. Eenmaal verteerd door de schapen, worden de stikstof en de nutritiënten makkelijker opgenomen door de planten. Deze techniek laat aldus toe om groenteteelt opnieuw met de veeteelt te koppelen.

Alle fotos

Handschriften

Restauratie van de handschriften van de abdij van Ten Duinen

De restauratie en valorisatie van kostbare middeleeuwse verluchte handschriften van de voormalige cisterciënzerabdij Ten Duinen voltooid.

Met de steun van het Fonds Baillet Latour, werd de conservatie-restauratie en valorisatie van de middeleeuwse verluchte handschriften (11e tot 16e eeuw) uit de collectie van het Grootseminarie in Brugge tot een goed einde gebracht. De restauratie werd uitgevoerd door het Book Heritage Lab van de KU Leuven dat hiervoor over de nodige specifieke expertise beschikte.

De verluchte middeleeuwse handschriften zijn afkomstig uit de abdij van Ten Duinen en behoren tot het meest kostbare boekenerfgoed van België. Deze abdij (1138-1796) was een van de belangrijkste cisterciënzerabdijen in Vlaanderen en kende een periode van grote bloei in de dertiende eeuw. Dit weerspiegelt zich in de veelzijdigheid en omvang van de bibliotheekcollectie. De bibliotheek van Ten Duinen bevatte inderdaad een brede waaier aan boeken die de monniken nodig hadden voor hun dagelijks religieus leven: religieuze traktaten, bijbels, sermoenen, gebedenboeken. Daarnaast bezat de bibliotheek ook boeken met betrekking tot klassieke literatuur, filosofie, recht en wetenschap.

De historische en artistieke waarde van de handschriften en de bewaring van de manuscripten grotendeels in situ – het Grootseminarie is immers gehuisvest in de gebouwen van de voormalige Duinenabdij - , maken van de handschriftencollectie van Ten Duinen een uniek Belgisch topstuk.

Vandaag worden de handschriften uit de voormalige cisterciënzerabdij ook digitaal ontsloten op het online platform (MMMonk – Medieval Monastic Manuscripts) - https://www.mmmonk.be/nl/manuscripten?provenance[]=Abdij%20van%20Ten%20Duinen

 

Alle fotos