Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

 

Toepassingsgebied. Deze voorwaarden gelden voor het geheel van de website www.fondsbailletlatour.com hierna de "Website”.

Website-operator. De Website wordt gezamenlijk beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.641.964 - RPR Brussel en de vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.964.254 - RPR Brussel, hierna samen "BLF" genoemd.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Zowel de toegang tot als het gebruik van de Website zijn uitsluitend onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de Website erkent u deze gebruiksvoorwaarden te kennen, te begrijpen en te aanvaarden. U verbindt zich ertoe om de Website niet te gebruiken voor illegale of door de gebruiksvoorwaarden verboden doeleinden, noch met illegale of verboden middelen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, hebt u geen recht van toegang tot of gebruik van deze Website op welke manier ook.

BLF behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, te wijzigen, up te daten of te herzien. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig na te gaan of de gebruiksvoorwaarden eventueel werden gewijzigd.

Disclaimer. Het doel van de Website is om algemene informatie te verschaffen over BLF en zijn activiteiten. De Website kan eventueel de mogelijkheid bieden om een aanvraag tot tussenkomst in te dienen in het kader van het sociale oogmerk van BLF.

Wij streven ernaar ons te verzekeren van de juiste inhoud van de Website en deze regelmatig te updaten. BLF garandeert echter niet dat de inhoud van de Website exact, betrouwbaar, volledig en up-to-date is. De gebruiker aanvaardt dat hij zelf verantwoordelijk is voor elke toegang tot of elk gebruik van de Website. In geen geval kan BLF verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige gevolg is van het gebruik van de informatie op de Website of van het onjuiste of oneigenlijke gebruik van de Website of die het gevolg is van een verkeerde of gebrekkige verbinding of van om het even welk ander gebruik in combinatie met elke andere hardware dan de Website of elke andere specifieke software of apparatuur.

Intellectuele eigendomsrechten. De Website en de inhoud daarvan, waaronder zonder enige beperking de teksten, grafische voorstellingen, illustraties, logo's en pictogrammen zijn beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten, mogen zonder de schriftelijke toestemming van BLF en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om elementen van de Website uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te downloaden, voor zover de inhoud niet wordt gewijzigd en de mededelingen aangaande de auteursrechten en merken worden behouden, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gebruikt, aangepast of vertaald.

Links naar andere sites. De hyperlinks naar websites van derden die op de website beschikbaar worden gesteld, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u beslist om die links aan te klikken, verlaat u de Website. BLF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De toegang tot en het gebruik van deze Website worden geregeld door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd bij geschillen die verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze website.

 

Privacybeleid

Toepassingsgebied:

Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens over u, als lid van ons administratief personeel of bestuur, (kandidaat-)beurshouder, winnaar van onze prijzen, vertegenwoordiger van onze leveranciers, initiatiefnemer van een project, gast tijdens onze evenementen of andere betrokken persoon (“u”, “uw”, de “betrokken persoon”), door ons, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.641.964 – RPR Brussel en de vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.961.254 – RPR Brussel (“wij”, “we”, “ons”, “onze”, het “Fonds”).

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de website www.fondsbailletlatour.com (de “Website”) gebruikt. De gebruiksvoorwaarden van de Website worden beschreven in de Gebruiksvoorwaarden. Wij gebruiken ook cookies op onze Website, waarvan het gebruik wordt beschreven in het Cookiebeleid.

Verbintenis betreffende de eerbiediging van de privacy:

Wij hebben respect voor uw persoonlijke levenssfeer en voor de manier waarop u kiest om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid dat u onder andere wil helpen begrijpen welke soort van persoonsgegevens wij kunnen verzamelen, met welke doeleinden die persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en met wie ze kunnen worden gedeeld.

Wij stellen alles in het werk om onze gegevensverwerkingsactiviteiten in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, telkens zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen (de “Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming”).

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en doeleinden:

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, in het bijzonder voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (titel, achternaam, voornaam, enz.), uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) en uw professionele identificatiegegevens (professioneel adres, naam van de instelling (indien van toepassing), functie, enz.) voor het beheer van onze relaties met de initiatiefnemers van projecten en onze leveranciers, de uitvoering van onze onderzoeksondersteuningsmissie en de voorbereiding van projectfinancieringsovereenkomsten;
 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (titel, achternaam, voornaam, enz.), uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), uw professionele identificatiegegevens (professioneel adres, naam van de instelling, functie, enz.) en, in voorkomend geval, uw gegevens met betrekking tot uw professionele vaardigheden (kwalificaties, ervaring, CV-informatie, enz.) voor het beheer van onze studie- en onderzoeksbeurzen en onze prijzen en eerbetuigingen;
 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (titel, achternaam, voornaam, enz.), uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), uw professionele identificatiegegevens (professioneel adres, functie, enz.), uw gegevens met betrekking tot uw professionele vaardigheden (kwalificaties, ervaring, CV-informatie, enz.), uw gegevens met betrekking tot uw inkomen (salarissen, vergoedingen, enz.) en uw bankrekeningnummer voor het beheer van ons personeelsbestand (met inbegrip van de loonverwerking); • Uw persoonlijke identificatiegegevens (titel, achternaam, voornaam, enz.) en uw postadres om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, in het bijzonder om u uit te nodigen voor onze evenementen;
 • Uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven;
 • Foto's die u vertegenwoordigen, genomen tijdens onze evenementen en gepubliceerd op onze Website;
 • Uw naam, voornaam en e-mailadres om ons in staat te stellen contact met u op te nemen in het kader van een verzoek tot informatie of ondersteuning dat u ons toestuurt, evenals mogelijks uw postadres en uw activiteit om ons in staat te stellen u beter te leren kennen tijdens dit eerste contact.

Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens kunnen verwerken die zijn opgenomen in elektronische communicatie die wij met u hebben of die u vrijwillig verstrekt als onderdeel van een informatie- of ondersteuningsverzoek dat u ons toestuurt.

Houd er ook rekening mee dat we tijdens onze evenementen of activiteiten foto’s die u vertegenwoordigen kunnen nemen en ze op onze Website kunnen plaatsen.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om een herstructurering van het Fonds uit te voeren of om eventuele geschillen waarbij u betrokken bent te beheren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

De verstrekking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld een projectfinancieringsovereenkomst) of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen (bijvoorbeeld bij een verzoek tot informatie of ondersteuning);
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op het Fonds (bijvoorbeeld met betrekking tot facturatie, belastingen, enz.);
 • De gerechtvaardigde belangen die door het Fonds worden behartigd (of door een ontvanger van gegevens), mits deze belangen prevaleren boven uw fundamentele rechten en vrijheden.

In bepaalde gevallen zullen we uw voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming vragen voordat we sommige van uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld door uw e-mailadres te gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven, enz.).

Verzamelen van geaggregeerde gegevens:

Om uw belangstelling voor en gebruik van de Website te meten, verwerken wij, in geaggregeerde vorm, elektronische identificatiegegevens (IP-adres) en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Website (aantal klikken, datum van laatste bezoek, enz.). Wij kunnen een beroep doen op derden voor de verzameling en analyse van die gegevens. Deze gegevens worden altijd in geaggregeerde vorm verwerkt, zodat de betrokkenen personen niet kunnen worden geïdentificeerd.

Verzamelen van gevoelige gegevens:

Wij verzamelen en verwerken geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens (‘gevoelige gegevens’) met betrekking tot u, tenzij u dergelijke gegevens specifiek, uitdrukkelijk en uit vrije wil aan ons hebt bezorgd.

Verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden:

Wij mogen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan deze die in dit Privacybeleid zijn voorzien.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. In elk geval zullen wij u, voorafgaand aan de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, op de hoogte brengen van alle wijzigingen aan dit Privacybeleid

Gegevensbron:

Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren verzamelen:

 • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via een verzoek tot informatie of ondersteuning dat u ons toestuurt;

Ontvangers van persoonsgegevens:

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers:

 • Leden van ons administratief personnel of van ons bestuur;
 • Onze juridische adviseurs en/of advocaten in het kader van een geschil;
 • Externe dienstverleners met betrekking tot de operationalisering en het onderhoud van informatiesystemen die uw persoonsgegevens verwerken;
 • De dienstverleners die betrokken zijn bij de organisatie van onze evenementen en activiteiten, alsmede onze partners voor het beheer van onze uitnodigingen;
 • Overheidsentiteiten die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien en/of te verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • De hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde in geval van een geschil waarbij u betrokken bent;
 • Wetshandhavingsautoriteiten in het geval van een vaststelling of een vermoeden van het plegen van een strafbaar feit waarbij u betrokken bent, in overeenstemming met of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Verwerkers:

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze verwerkers uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

Wij zien er tevens op toe dat onze verwerkers zich er onder meer toe verbinden uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te verwerken, geen andere verwerkers in dienst te nemen zonder onze toestemming, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen, ervoor te zorgen dat personen die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens in te zien onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht, uw persoonsgegevens aan het einde van hun dienstverlening terug te bezorgen en/of te verwijderen, audits uit te voeren en ons bij te staan bij het vervullen van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming.

Transfer van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte:

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Koppelingen naar websites van derden:

Onze Website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet onder dit Privacybeleid vallen. We bevelen u aan om de toepasselijke privacyverklaringen van deze andere websites te raadplegen. Wij staan op geen enkele wijze in voor de praktijken van websites van derden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Opslagtijd:

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij hanteren de volgende criteria om de bewaartermijnen van persoonsgegevens te bepalen rekening houdend met de context en de doeleinden van elke verwerking:

 • De datum van uw laatste contact met het Fonds (voor een project, een prijs of een beurs);
 • De datum van uw laatste bezoek aan onze Website;
 • De gevoeligheid van persoonsgegevens;
 • Veiligheidsredenen (bijvoorbeeld de veiligheid van onze informatiesystemen);
 • Elk huidig of potentieel geschil waarbij u betrokken bent;
 • Elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bijvoorbeeld een bewaarplicht opgelegd door een boekhoud- of belastingwetgeving)

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens:

Wij hebben de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen genomen om te vermijden dat uw persoonsgegevens verloren gaan of op onrechtmatige wijze worden gebruikt of gewijzigd. Wij nemen maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde verspreiding. Wij bewaren uw persoonsgegevens volgens de gangbare praktijken in de industrie en volgens erkende beleidsmaatregelen en met behulp van algemeen erkende infrastructuur en instrumenten. Ondanks onze inspanningen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, is geen enkele website honderd procent veilig. We bevelen dan ook aan om ook zelf de gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door uw toegangscodes vertrouwelijk te houden.

Uw rechten:

Onder voorbehoud van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming hebt u het recht van inzage tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om uw toestemming in te trekken.

Recht Wat betekent dit?
Recht op informatie U hebt recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verkrijgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in dit Privacybeleid.
Recht van inzage U hebt recht van inzage tot uw persoonsgegevens. Zo bent u zich ervan bewust en kunt u controleren of het Fonds uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
Recht op rectificatie U hebt recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) U hebt recht op de wissing van uw persoonsgegevens. Het recht op gegevenswissing (of het “recht op vergetelheid”) is echter niet absoluut en is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Fonds is onderworpen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht van bezwaar U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking (bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van het Fonds en, rekening houdend met uw specifieke situatie, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren). Dit zal het geval zijn als u ons vraagt een foto die u vertegenwoordigt van onze Website te verwijderen. Dit zal ook het geval zijn als u ons vraagt u niet langer uit te nodigen voor onze evenementen.
Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld wanneer het Fonds uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar uw persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan het Fonds hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze door te geven aan een andere verantwoordelijke.
Recht om toestemming in te trekken Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het Fonds, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Gelieve verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene door te sturen naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent per e-mail aan benoit.loore@ab-inbev.com. Wij zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en altijd binnen de tijdperken die conform de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn vastgesteld. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijks persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden moeten bewaren, zoals vereist of toegestaan door de wet. Gelieve er ook rekening mee te houden dat, indien wij twijfels hebben over uw identiteit, we u een identiteitsbewijs mogen vragen teneinde ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.


Beveiliging:

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat wij inbreuken op de beveiliging melden die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verwekte persoonsgegevens.

Vragen en klachten:

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop het Fonds uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u deze naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent sturen per e-mail aan benoit.loore@ab-inbev.com, per post aan Fonds Baillet Latour, 3000 Leuven, Brouwerijplein 1 of via telefoon op het nummer +32 (0)16.27.61.59.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België kan worden gecontacteerd op:

    Gegevensbeschermingsautoriteit
    Drukpersstraat, 1000 Brussel
    +32 (0)2 274 48 00
    contact@apd-gba.be


Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht:

Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot, of in verband met, de vorming, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging van dit Privacybeleid zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

 

Cookiebeleid

Toepassingsgebied:

Dit Cookiebeleid (het “Cookiebeleid”) is van toepassing op het gebruik door ons, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.641.964 – RPR Brussel en de vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.961.254 – RPR Brussel (“Wij”, “ons”, “onze”, het “Fonds”), van cookies op de website www.fondsbailletlatour.com (de “Website”).

De gebruiksvoorwaarden van onze Website staan beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

Wij verwerken de persoonsgegevens van bezoekers van onze Website conform ons Privacybeleid.

Cookies:

Cookies zijn gegevens (kleine elektronische tekstbestanden) die op de harde schijf van het toestel van de gebruiker worden opgeslagen en die gegevens bevatten over de gebruiker van onze Website (“u”, “uw”, de “gebruiker”).

Cookies kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de website of kunnen ons in staat stellen u als bestaande bezoeker te herkennen wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze website. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op http//www.allaboutcookies.org en op http://www.youronlinechoices.eu.

De cookies van het Fonds zijn cookies die door het Fonds worden beheerd. Cookies van derden zijn cookies die worden beheerd door websites die behoren tot een ander domein dan het domein dat in de adresbalk van de browser wordt weergegeven wanneer de gebruiker onze Website bezoekt. Wanneer de gebruiker onze Website bezoekt, worden er zowel cookies van het Fonds, als cookies van derden op het toestel van de gebruiker geplaatst.

Sessiecookies zijn cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de gebruiker zijn browser sluit. Persistente cookies zijn cookies die gedurende een bepaalde periode op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer u onze Website bezoekt, worden er zowel sessiecookies als persistente cookies op het toestel van de gebruiker geplaatst.

Houd er rekening mee dat, wanneer u (bepaalde van) onze cookies niet accepteert of verwijdert, bepaalde grafische elementen mogelijk niet overal correct worden weergegeven, of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken. Dit kan een invloed hebben op uw gebruikservaring. Meer informatie over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies vindt u onderaan dit document.

Voor meer informatie over de naam en het doel van de gebruikte cookies, zie de tabel hieronder:

Noodzakelijke en functionele cookies – first party cookies

Naam Extensie Doel
PHPSESSID n/a Bijhouden huidige sessie
Cookie_compliance n/a Bijhouden welke cookies we op uw apparaat mogen plaatsen
Drupal _has_js Bepaalt of javascript beschikbaar is op de huidige browser

Niet-functionele cookies – third party cookies

Naam Extensie Doel
Google Analytics _gat;_ga;_gid Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

Als u cookies wilt blokkeren of wissen, dan kan dat, afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt, via de volgende koppelingen:

Let wel: bepaalde functies van de Website die het gebruik van dergelijke cookies vereisen, zullen dan misschien niet meer werken.

Akkoord met ons gebruik van cookies – wijzigingen aan onze Cookie Policy

Door deze website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Cookie Policy hebt gelezen en dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven).

Wij behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bij te werken. In elk geval zullen wij alle wijzigingen die wij in de toekomst in onze Cookie Policy aanbrengen, op deze pagina plaatsen en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meedelen. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in deze Cookie Policy zijn. Als u deze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze Cookie Policy, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Deze Cookie Policy is het laatst bijgewerkt op 21 oktober 2018.

Vragen en klachten:

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop het Fonds uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u deze naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent sturen per e-mail aan benoit.loore@ab-inbev.com, per post aan Fonds Baillet Latour, 3000 Leuven, Brouwerijplein 1 of via telefoon op het nummer +32 (0)16.27.61.59.

 

Documenten in PDF

FBL -Gebruiksvoorwaarden
FBL - Privacybeleid
FBL - Gebruiksvoorwaarden cookies