Milieu

Landelijke Duurzaamheid

Leerstoel Nieuwe Landbouw - UC Louvain

Het Fonds begeleidt de transitie naar nieuwe landbouwmodellen, door sinds 2017 een academische Leerstoel Nieuwe Landbouw te ondersteunen. De ambitie is om nieuwe modellen, gebaseerd op de principes van agro-ecologie en duurzame landbouw, beter te begrijpen en te ontwikkelen. De focus ligt op bodemkundig onderzoek. Ook de economische aspecten van duurzame landbouw worden in aanmerking genomen. Tegelijkertijd zal het academisch onderzoek in de praktijk worden gebracht op de site van de ‘Ferme de Lauzelle’ (gebouw en landbouwgrond voor innovatieve tuinbouwinitiatieven), die een platform is voor het testen van en het gezamenlijk onderzoek naar agro-ecologisch tuinieren.

Universitaire boerderijen van de UCLouvain

Het Fonds steunt de ontwikkeling van de universitaire boerderijen van de UCLouvain in Lauzelle en Corroy. Ze wil hiermee de oprichting van een referentienetwerk voor de landbouwsector aanmoedigen om deze sector te begeleiden bij de overgang naar nieuwe landbouwmodellen. Het gaat om het delen van kennis en het toepassen van duurzame landbouwmethoden die reproduceerbaar en toepasbaar zullen zijn voor alle actoren.

Alle fotos

Overgangsprojecten naar duurzame landbouw en voedselsystemen

Teneinde de transitiebeweging naar meer landelijke duurzaamheid te versnellen, doet het Fonds jaarlijks een projectoproep ter bestemming van de landbouwers in het Waalse gewest om een landbouwonderneming te begeleiden in zijn traject naar een duurzamer landbouw en voedselsysteem.

Bij wijze van voorbeeld kan het projecten betreffen ter bevordering van de biodiversiteit en het milieu (creatie van een ecologisch netwerk, bodembehoud, gecombineerde landbouwpraktijken, vermindering van chemicaliën ... ) of die de ontwikkeling beogen van een element van de productieketen (logistiek, verwerking of distributie) met inachtname van de aspecten verbonden aan gezondheid, tewerkstelling, rendabiliteit en/of diversificatie van de inkomstenbronnen.

Trouw aan zijn filosofie van wetenschappelijke validatie, gaf het Fonds de opdracht aan het team van de universitaire boerderijen van de UCLouvain om met de laureaat een innoverend transitieplan uit te werken teneinde het gewenste traject af te bakenen. Dit plan gaat uit van een voorafgaande wetenschappelijke diagnose en omvat pertinente meetbare indicatoren om de monitoring van het traject toe te laten. Deze aanpak heeft tot doel zich ervan te vergewissen dat de innovaties en technieken die ontwikkeld worden op een nuttige manier ten voordele van de sector kunnen uitgewisseld en gerepliceerd worden.

De laureaat ontvangt een steun van 100.000 € gespreid over 4 jaar om de wetenschappelijke en technische begeleiding over een relevante periode mogelijk te maken.

 

Alle laureaten

Baillet Latour Prijs voor Innoverende Tuinbouw

De Baillet Latour Prijs voor Innoverende Tuinbouw bedraagt 10.000€ en bekroont een innoverend project in het domein van de duurzame productie van fruit en groenten in een landbouwbedrijf in het Waals of Brussels gewest. Het doel van deze prijs is bij te dragen tot de ontwikkeling van innovatie voor duurzamere tuinbouwpraktijken. De prijs wordt toegekend aan een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die kan aantonen over ten minste vier jaar beroepservaring in de tuinbouw te beschikken. De jury hanteert vier criteria bij de beoordeling van de kandidaturen:

- Innovatie

- Deelname aan de ontwikkeling van groenteteelt in Wallonië en Brussel

- Maatschappelijke, economische en milieu-impact

- Duurzaamheid

Deze prijs is een initiatief van de Baillet Latour Leerstoel Nieuwe Landbouw, die in 2017 samen met de UCLouvain werd opgericht in het kader van een ambitieus wetenschappelijk project rond universitaire landbouwbedrijven op basis van een interdisciplinaire reflectie over de toekomst van landbouw en voeding.

 

Alle laureaten

 

Alle fotos

Doctoraal onderzoek in voeding - gezondheid

Momenteel worden de keuzes in groente- en fruitproductie zelden bepaald door de voedingswaarde van de producten. Meer gerichte keuzes zouden echter ook gunstig kunnen zijn voor de economische winstgevendheid van deze productie. Professor Yvan Larondelle heeft een geïntegreerd onderzoeksprogramma ontwikkeld in samenwerking met het initiatief "Louvain4Nutrition" in het kader van de Leerstoel Nieuwe Landbouw. Het doel is het ontwikkelen en evalueren van innovatieve en praktische, volledige maaltijden gericht op de preventie en zelfs de genezing van een reeks chronische ziekten en aandoeningen. Hierbij worden lokaal geproduceerde groenten en fruit van een gedifferentieerde kwaliteit gecombineerd met supplementen die bestaan uit hyper-nutritionele ingrediënten (rijk aan voedingsstoffen en bioactieve verbindingen).

Domaine de Graux

De 120 hectare van het landbouwdomein van Graux wordt beheerd volgens de principes van permacultuur en agro-ecologie voor een betere kennis van natuurlijke hulpbronnen en de uitbouw van een duurzaam model van hoge kwalitatieve en kwantitatieve productiviteit. Het Fonds heeft dit onderzoek naar de ‘ideale boerderij’ ondersteund.

Prijs voor het leefmilieu

Het Fonds Baillet Latour, dat zich om het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling in ons land bekommert, beloont jaarlijks en afwisselend in Vlaanderen en Wallonië – in samenwerking met de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen en de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats – een project van een privé-eigenaar of -beheerder voor het duurzaam inrichten dan wel het ecologisch beheren van een domein in België.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Belgian tree of the year

Elk jaar wordt de prijs ‘Boom van het Jaar’ afwisselend uitgereikt in Vlaanderen en in Wallonië, om opmerkelijke bomen onder de aandacht te brengen als een belangrijk deel van ons natuurlijke en culturele erfgoed.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

HABITATS EN BIODIVERSITEIT

Uitkerkse Polder

Natuurpunt is een onafhankelijke vereniging met bijna 100.000 leden die de natuur wil beschermen en de biodiversiteit in Vlaanderen wil verbeteren. Ze richt zich op de creatie en het beheer van natuurreservaten. De Uitkerkse Polder - een Natura 2000-site - is een beschermd gebied van 1400 hectare, gelegen aan de oostkant van onze kustlijn, en bestaat uit een opeenvolging van schorren waarvan de uiterst zeldzame biotoop de thuisbasis is van zeer bijzondere planten- en vogelsoorten. Om dit eeuwenoude natuur- en cultuurlandschap in stand te houden, is het noodzakelijk om het waterpeil, dat door de intensieve landbouw wordt bedreigd, te herstellen. Dit kan alleen worden bereikt door strategische grond aan te kopen met het oog op een meer ecologisch waterbeheer.

Reservaat van de Slangebeekbron

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen streeft naar het behoud, herstel en beheer van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats in Vlaanderen, en naar de bevordering van een verstandig gebruik van deze habitats en hun fauna en flora. Het Fonds steunt de oprichting van een netwerk van particuliere natuurreservaten op initiatief van de SBNLV. De eerste fase van dit ambitieuze project bestond uit de aankoop in Zonhoven van het gebied dat bekend staat als "Brongebied van de Slangebeekbron", dat deel uitmaakt van de valleien van de Laambeek, Zonderikbeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden.

Prinses Elisabeth poolstation

Van 2007 tot 2018 steunde het Fonds Baillet Latour het wetenschappelijk poolonderzoek, waarin België sinds de installatie van de Prinses Elisabethbasis op Antarctica – op initiatief van poolreiziger Alain Hubert – een pioniersrol vervult. Als enig ‘zero emission’-onderzoeksstation in Antarctica met geavanceerde apparatuur en internationale erkenning trekt het wetenschappers uit de hele wereld aan om milieu- en klimaatmechanismen van onze planeet te bestuderen. De financiële bijdrage van het Fonds werd gebruikt voor de aankoop van de hoogtechnologische apparatuur die nodig is voor het onderzoek. Bovendien biedt een "Baillet Latour Antarctica Fellowship" in de vorm van een studiebeurs voor twee jaar elke jonge doctoraal- of postdoctoraalstudent, ongeacht zijn nationaliteit, de mogelijkheid om zijn of haar onderzoek voort te zetten vanuit de Princess Elisabethbasis.

Alle laureaten

 

Alle foto's